remerciements

谢 谢   xiè xiè 请  问 去 动 物 园 怎 么 走 ? qǐng wèn qù dòng wù yuán zěn me zǒu comment aller au zoo,s’il vous plaît?   从   这 里 坐 7 路 公 交 车 ,你 可 以 直 达   那  里 cóng zhè lǐ zuò 7lù gōng jiāo chē ,nǐ  […]