La poésie chinoise: le printemps

  【春天】 Traduction: CHEN Lian musique: Sunny Bay (Bandari)   PINYIN: chūn tiān dāng qīng piāo de liǔ sī tǔ chū yī gè gè wēi xiǎo de lǜ yá dāng shēn shān de jī xuě huà wéi chán chán xì liú zài shān yá shàng dī dá dāng huāng liáng de yuán yě fàn qǐ […]