Poésie chinoise: 对酒叹 I Soupirs face au vin

对酒叹 I Soupirs jìng suī míng ,bù néng shǐ chǒu zhě yán ; 镜虽明,不能使丑者妍; jiǔ suī měi ,bù néng shǐ bēi zhě lè 酒虽美,不能使悲者乐 nán zǐ zhī shēng sāng hú péng shǐ shè sì fāng ,gǔ rén suǒ huái hé lěi luò 男子之生桑狐蓬矢射四方,古人所怀何磊落 wǒ yù běi lín huáng hé guān yǔ gōng ,quǎn yáng xīng […]