poésie chinoise par LU You

su feng qiao       Etape au pont des érables.   qī nián bù dào fēng qiáo sì 七年不到枫桥寺 kè zhěn yī rán bàn yè zhōng 客枕依然半夜钟 fēng yuè wèi xū qīng gǎn kǎi 风月未须轻感慨 bā shān cǐ qù shàng qiān zhòng 巴山此去尚千重 Etape au pont des érables Voilà sept ans que je n’étais pas […]