poésie chinoise

溪行 LU You     péng ruò míng chūn yǔ ,fān pú guà mù yān 篷     箬     鸣     春     雨,   帆     蒲     挂     暮    烟 mǎi yú xún jìn shì ,mì huǒ jiù lín chuán 买    鱼    寻     近   市,觅    火    就    邻     船 […]